Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Informatie

Huurvoorwaarden De Camphanen BV.

Onderstaande voorwaarden beschermen de rechten en plichten van de huurder, de verhuurder en De Camphanen. Wij adviseren u om deze voorwaarden goed te lezen, ter voorkoming van misverstanden en teleurstelling voor alle partijen. De Camphanen verhuurt vakantieobjecten ingehuurd van de directe eigenaren. De Camphanen streeft ernaar om ten alle tijden tot een klantgerichte oplossing te komen met een bevredigende uitkomst voor alle partijen.

I. Algemeen

De inhoud van onze website en onze andere uitingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij dragen echter geen aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen. Alle afbeeldingen van accommodaties zijn zoveel mogelijk naar werkelijkheid, maar waaraan geen wettelijke aansprakelijkheid kan worden verleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend. Borgsom: deze wordt binnen drie weken na uw vertrek op uw bankrekening teruggestort. Toeristenbelasting wordt apart berekend en zal samen met de borgsom voor aanvang in rekening worden gebracht. Deze extra kosten worden genoemd op het boekingsformulier.

II. Boeking/Betaling

U kunt het gewenste object via onze website reserveren. U krijgt dan per omgaande een boekingsbevestiging tevens huurovereenkomst toegestuurd. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging vermeld. Bij het boeken van dient u het gehele bedrag in 1 keer te voldoen. De betaling van de borgsom en de toeristenbelasting dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst voldaan te worden. De betalingsdata worden aangegeven op de bevestiging. Bij een boeking op korte termijn dient u het totale bedrag inclusief borgsom en toeristenbelasting in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van toepassing.

III. Annulering

U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk per e-mail annuleren. Bij annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • Tot 30 dagen voor aankomst: 15% van de huursom.
  • Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor aankomst: 50% van de huursom.
  • Vanaf 14 dagen tot 2 dagen voor aankomst: 90% van de huursom.
  • Bij een latere annulering of geen bericht bent u de totale reissom verschuldigd.

IV. Annulering door De Camphanen

Mochten wij door onvoorziene omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren, dan krijgt de huurder onmiddellijke een vergelijkbaar object aangeboden ter vervanging. Indien de huurder niet akkoord gaan met dit alternatief, wordt de reeds betaalde huur onmiddellijke per bank geretourneerd zonder dat de huurder enig meer of ander recht heeft dan het terugvorderen van de reeds betaalde huursom. Indien u uw reservering wenst te wijzigen geeft u dit schriftelijk door aan De Camphanen, afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijkheden kan gewijzigd worden. Indien dit niet mogelijk is dan zijn annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht indien van toepassing. Verdergaande aanspraken van de kant van de huurder in dit geval worden uitdrukkelijk uitgesloten.

V. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid

De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor het huurobject en de inventaris ervan. Iedere huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar verblijf is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het niet terugbetalen van de (gedeeltelijke) borgsom verandert niets aan de verplichting van de huurder om eventuele schade te vergoeden. De Camphanen BV is gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

VI . Overbezetting en het houden van huisdieren

Gebruik van het object door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke, onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby's. Dit geldt ook voor het meebrengen van een huisdier, waarvan in het contract geen melding is gemaakt.

VII . Klachten

De tekst op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er in uw object iets niet overeenstemt met deze beschrijving. Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht De Camphanen hierover per omgaande te informeren. U kunt dit mondeling of per e-mail (info@decamphanen.nl.) doen. Wij doen dan ons best het probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen. Indien uw klacht niet bevredigend opgelost kan worden, moet u deze binnen drie dagen na het afloop van de reis nogmaals schriftelijk bij De Camphanen BV indienen. Het verlaten van het object zonder De Camphanen over uw klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten op schadevergoeding of compensatie.

VIII. Aansprakelijkheid.

Gedurende uw verblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de woning, de inrichting en de tuin, kortom alle zaken die tot het object behoren. Schade door u of uw huisgenoten veroorzaakt zal geheel vergoed dienen te worden aan De Camphanen. De Camphanen is gerechtigd de huurder ook na afloop van de gehuurde periode alsnog aansprakelijk te stellen als de veroorzaakte schade niet of niet voldoende is betaald. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de bevestiging staande huurder.

IX. Algemene bepalingen.

Het gehuurde object s op de eerste dag te betrekken tussen 15.00 en 21.00 uur. Op de laatste dag van uw verblijf zal uw vetrek tussen 09.00 uur en 11.00 uur zijn. Bewoning van de accommodatie met meer dan op de bevestiging aangegeven personen is niet geoorloofd zonder uitdrukkelijke toestemming van De Camphanen. Overtreding hiervan heeft tot gevolg dat de huurovereenkomst onherroepelijk is verbroken en per direct wordt geannuleerd zonder recht op schadevergoeding. De in de woning aanwezige huisregels zijn onverbrekelijk verbonden aan de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nageleefd. De Camphanen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ontstaan door invloeden van buiten af, onjuiste informatie op deze site, schriftelijke publicaties van derden of andere onvoorziene omstandigheden.

Aan de inhoud van deze site en algemene voorwaarden zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke schrijffouten en vergissingen in de site zijn niet bindend. Aan de afbeeldingen en teksten in deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Camphanen BV is ingeschreven bij KvK ’s 's-Gravenhage onder nummer 78261198.